Referencja nr 3.

Rozwi
ązanie pokazuje konstrukcję geometryczną niezbędną do obliczenia kąta skręcenia osi długich dwóch elips powstałych z przecięcia rury trzema płaszczyznami (w tym dwie równoległe, poziome). Kąt skręcenia osi elips jest obliczony w płaszczyźnie prostopadłej do osi podłużnej rury.
Szkic nr 8 pokazuje usytuowanie rury w przestrzeni oraz wynik ci
ęcia dwoma płaszczyznami poziomymi, gdzie pokazane jest, że powstałe elipsy (elipsa 1 i elipsa 3) są identyczne, a ich osie długie są równoległe i tej samej długości.
Szkic nr 9 i 10 pokazuj
ą konstrukcję niezbędną do wyliczenia kąta skręcenia osi długich elips 1 i 2 w płaszczyźnie prostopadłej do osi podłużnej, oraz pomocnicze parametry jak „c”, „f”, „e”, „od2” wykorzystywane w trakcie obliczania kąta skręcenia, którego wartość jest zależna od wartości danych wyjściowych: „a”, „b”, „h”.

Ostateczny wzór na obliczenie k
ąta skręcenia:

Alfa = arcsin ( 2*b*Pierw. ((a2+b2+h2)/((a2+b2)*(h2+b2))))

Istotnym w tym wzorze jest te
ż to, że kąta alfa nie zależy od średnicy rury „d”.
DREWGAL
MASZYNY DO OBRÓBKI DREWNA
PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI
STALOWYCH  ŻELBETOWYCH  DREWNIANYCH